Duff Language Magnet Academy

Skip to main content
Mobile Menu
Policies » GSD Uniform Complaint Procedure

GSD Uniform Complaint Procedure

UNIFORM COMPLAINT PROCEDURES (UCP) Annual Notice (2021-2022)

(Click to View)

For students, employees, parents/guardians, school and district advisory committee members, private school officials, and other interested parties

 

 Aviso Anual del Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP) -  (2021-2022)

(Haga clic)

Para los estudiantes, empleados, padres o tutores, miembros de comités consultivo de las escuelas y del distrito, funcionarios de escuelas privadas y otras partes interesadas

 

統一投訴程序UCP 年度通知 - 2022-2023

(点击查看)

適用於學生、僱員、家長/監護人、學校與學區的咨詢委員會成員、私立學校官員及其他感興趣之人士。

 

Thông báo Hàng năm về UCP năm học 2017-2018

(Nhấn vào đây để xem)

Dành cho học sinh, nhân viên, phụ huynh/người giám hộ, thành viên ủy ban tư vấn nhà trường và học khu, cán bộ trường tư, và các bên quan tâm khác

 

Click HERE to download the latest UCP Annual Notice, UCP Policies and Procedures, Williams UCP Policies and Procedures, and the UCP Complaint Form.